อานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก - dhamafortune

Newsletter Email Subscription *
English
Go to content

Main menu:

อานิสงส์ของการสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก

สวดมนต์

บทสวดมนต์นมัสการพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

นะโม เม สัพพะพุทธานัง อุปปันนานัง มะเหสินัง
ตัณหังกะโร มะหาวีโร เมธังกะโร มะหายะโส
สะระณังกะโร โลกะหิโต ทีปังกะโร ชุตินธะโร
โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข มังคะโล ปุริสาสะโภ
สุมะโน สุมะโน ธีโร เรวะโต ระติวัฑฒะโน
โสภีโต คุณะสัมปันโน อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม
ปะทุโม โลกะปัชโชโต นาระโท วะระสาระถี
ปะทุมุตตะโร สัตตะสาโร สุเมโธ อัปปะฏิปุคคะโล
สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปิยะทัสสี นะราสะโภ
อัตถะทัสสี การุณิโก ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท
สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ติสโส จะ วะทะตัง วะโร
ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ วิปัสสี จะ อะนูปะโม
สิขี สัพพะหิโต สัตถา เวสสะภู สุขะทายะโก
กะกุสันโธ สัตถะวาโห โกนาคะมะโน ระณัญชะโห
กัสสะโป สิริสัมปันโน โคตะโม สักยะปุงคะโว ฯ
เตสาหัง สิระสา ปาเท วันทามิ ปุริสุตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ
วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา

คำแปลนมัสการพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์

นะโม เม สัพพะพุทธานัง
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง
อุปปันนานัง มะเหสินัง

ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ซึ่งได้อุบัติแล้ว คือ
๑. ตัณหังกะโร มะหาวีโร ปฏิปทาพิเศษของพระตัณหังกรผู้กล้าหาญ
๒. เมธังกะโร มะหายะโส ปฏิปทาพิเศษของพระเมธังกรผู้มียศใหญ่
๓. สะระณังกะโร โลกะหิโต ปฏิปทาพิเศษของพระสรณังกรผู้เกื้อกูลต่อชาวโลก
๔. ทีปังกะโร ชุตินธะโร ปฏิปทาพิเศษของพระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันรุ่งเรือง
๕. โกณฑัญโญ ชะนะปาโมกโข ปฏิปทาพิเศษของพระโกณฑัญญะผู้เป็นประมุขแห่งหมู่ชน
๖. มังคะโล ปุสิสาสะโก ปฏิปทาพิเศษของพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐ
๗. สุมะโน สุมะโน ธีโร ปฏิปทาพิเศษของพระสุมนะผู้เป็นธีรบุรุษมีพระหฤทัยงาม
๘. เรวะโต ระติวัฑฒะโน ปฏิปทาพิเศษของพระเรวะตะผู้เพิ่มพูนความยินดี
๙. โสภิโต คุณสัมปันโน ปฏิปทาพิเศษของพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณ
๑๐. อะโนมะทัสสี ชะนุตตะโม ปฏิปทาพิเศษของพระอโนมทัสสีผู้สูงสุดอยู่ในหมู่ชน
๑๑. ปะทุโม โลกะปัชโชโต ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมะผู้ทำให้โลกสว่าง
๑๒. นาระโท วาระสาระถี ปฏิปทาพิเศษของพระนารทะผู้เป็นสารถีประเสริฐ
๑๓. ปะทุมุตโต สัตตะสาโร ปฏิปทาพิเศษของพระปทุมุตตระผู้เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์
๑๔. สุเมโธ อัปปะฏิบุคคะโล ปฏิปทาพิเศษของพระสุเมธะผู้หาบุคคลเปรียบมิได้
๑๕. สุชาโต สัพพะโลกัคโค ปฏิปทาพิเศษของพระสุชาตะผู้เลิศกว่าสัตว์โลกทั้งปวง
๑๖. ปิยะทัสสี นะราสะโภ ปฏิปทาพิเศษของพระปิยทัสสีผู้ประเสริฐกว่าหมู่นรชน
๑๗. อัตถะทัสสี การุณิโก ปฏิปทาพิเศษของพระอัตถทัสสีผู้มีพระกรุณา
๑๘. ธัมมะทัสสี ตะโมนุโท ปฏิปทาพิเศษของพระธรรมทัสสีผู้บรรเทาความมืด
๑๙. สิทธัตโถ อะสะโม โลเก ปฏิปทาพิเศษของพระสิทธัตถะผู้หาบุคคลเสมอมิได้ในโลก
๒๐. ติสโส จะ วะทะตัง วาโร ปฏิปทาพิเศษของพระติสสะผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย
๒๑. ปุสโส จะ วะระโท พุทโธ ปฏิปทาพิเศษของพระปุสสะผู้ประทานธรรมอันประเสริฐ
๒๒. วิปัสสี จะ อะนูปะโม ปฏิปทาพิเศษของพระวิปัสสสีผู้ที่หาเปรียบมิได้
๒๓. สิขี สัพพะหิโต สัตถา ปฏิปทาพิเศษของพระสิขีผู้เป็นศาสดาเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์
๒๔. เวสสะภู สุขะทายะโก ปฏิปทาพิเศษของพระเวสสภูผู้ประทานความสุข
๒๕. กะกุสันโธ สัตถะวาโท ปฏิปทาพิเศษของพระกกุสันโธผู้นำสัตว์ออกจากสันดารตัวกิเลส
๒๖. โกนาคะมะโน ระณัญชะโห ปฏิปทาพิเศษของพระโกนาคมนะผู้หักเสียซึ่งข้าศึก คือ กิเลส
๒๗. กัสสะโป สิริสัมปันโน ปฏิปทาพิเศษของพระกัสสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ
๒๘. โคตะโม สักยะปุงคะโว ปฏิปทาพิเศษของพระโคตมะผู้ประเสริฐแห่งหมู่ศากยราช

เตสาหัง สิระทา ปาเท วันทามิ ปุริสัตตะเม วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเศียรเกล้า และขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษ อันสูงสุด
ผู้เป็นตถาคตด้วยวาจาและใจทีเดียว ทั้งในที่นอนในที่นั่ง ในที่ยืน และแม้ในที่เดินด้วย ในกาลทุกเมื่อฯ

ตัณ เม สะ ที โก มัง สุ เร โส อะ ปะ นา ปะ สุ สุ ปิ อะ ธะ สิ ติ ปุ วิ สิ เว กุ โก กะ โค นะมามิหัง
พระนามพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกถึงองค์ปัจจุบัน โบราณจารย์ท่านถือว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึก

ขอบคุณและอนุโมทนากับผู้โพสต์ จากเครดิตที่มา พระคาถาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ( มีการอารธนาบารมีพระองค์ในช่วงต้น )


บทสวดมนต์นมัสการพระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์

นะโม อะนาคะเต สัมพุทโธ เมตไตยยา เมตไตยโยนามะ ราโมจะรามะสัมพุทโธ
โกสะโลธรรมราชาจะ มาระมาโรธรรมสามี ทีฆะชังฆีจะนาระโท โสโณรังสีมุนีตะถา สุภูเตเทวะเทโว โตไทยโยนะระสีหะโก
ติสโสนามะธะนะปาโล ปาลิไลยโยสุมังคะโล เอเต ทะสะพุทธา นามะ ภะวิสสันติ อะนาคะเต กัปเป สะตะสะหัสสานิ ทุคะติง โส นะ คัจฉะติ

นะโม อะนาคะเต รุกขะ ศรีมหาโพธิ์
เมตไตโยนาคะรุกโขจะ พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้กากะทิง
รามะพุทโธปิจันทะนัง พระรามพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้จันทน์แดง
ธรรมราชานาคะรุกโข พระธรรมราชาพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้กากะทิง
สาละรุกโขธรรมสามี พระธรรมสามีพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้รังใหญ่
นาระโทจันทะรุกโขจะ พระนาระโทพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้จันทน์แดง
รังสีมุนีจะปิปผลิ พระรังสีมุนีพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้เลื้อย
เทวะเทโวจะจำปะโก พระเทวเทพพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้จำปา
ปาตะลีนะระสีโหวะ พระนรสีห์พุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้แคฝอย
นิโครโธติสสะสัมพุทโธ พระติสสะพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้ไทร
สุมังคะโลนาคะรุกโขจะ พระสุมังคลพุทธเจ้า ตรัสรู้ ณ ไม้กากะทิง
เอเต ทะสะรุกขาศรีมหาโพธิ์ ภะวิสสันติ อะนาคะเต อิเมทะสะจะสัมพุทเธ โยนะโรปิ

นะมัสสะติ กัปปะ สะตะสะหัสสานิ นิระยังโส นะ คัจฉะติ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ ฯ

แม้ผู้ใดสวดเป็นนิจ จะไม่ตกนรกตลอดแสนกัป มีแต่ความเจริญ ถึงพระนิพพานในที่สุด สาธุ.

 
Back to content | Back to main menu