พุทธคุณโดยพิสดาร(คู่พระอาการวัตตาสูตร) - dhamafortune

Newsletter Email Subscription *
English
Go to content

Main menu:

พุทธคุณโดยพิสดาร(คู่พระอาการวัตตาสูตร)

สวดมนต์


อิติปิ โส ภะคะวา อะสุภะรัพภะ(กัมมัฏฐานัง) 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะโลกา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะฐะวีธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อาโปธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เตโชธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา วาโยธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสะธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณะธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โลกะธาตุ 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา จาตุมมะหาราชิกา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ตาวะติงสา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ยามา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ตุสิตา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา นิมมานะระตี เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา พรหมะปะริสัชชา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา พรหมะปะโรหิตา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา มะหาพรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตตาภา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณาภา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะภัสสะรา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะริตะสุภา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อัปปะมาณะสุภา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุภะกิณหะกา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะสัญญีสัตตา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เวหัปผะลา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะวิหา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะตัปปา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุทัสสี พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะกะนิฏฐะกา พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อากาสานัญจายะตะนะ พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา วิญญาณัญจายะตะนะ พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อากิญจัญญายะตะนะ พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ พรหมา เทวา 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติมัคโค 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โสตาปัตติผะโล 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิมัคโค 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สะกิทาคามิผะโล 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิมัคโค 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะนาคามิผะโล 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะมัคโค 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัตตะผะโล 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา นิพพานัง ปะระมัง 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา นะโมเม สัพพะพุทธานัง 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา นะโมโพธิมุตตะมัง 

สัมมาวิชชาจะระณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ตัณหังกะโร นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เมธังกะโร นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สะระณังกะโร นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ทีปังกะโร นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โกณฑัญโญ นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา มังคะโล นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุมะโน นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เรวะโต นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โสภิโต นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อะโนมะทัสสี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุโม นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา นาระโท นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปะทุมุตตะโร นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุเมโธ นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สุชาโต นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปิยะทัสสี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา อัตถะทัสสี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ธัมมะทัสสี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สิทธัตโถ นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ติสโส นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา ปุสโส นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา วิปัสสี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา สิขี นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา เวสสะภู นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา กะกุสันโธ นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โกนาคะมะโน นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา กัสสะโป นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

อิติปิ โส ภะคะวา โคตะโม นามะ ภะคะวา 

สะมาธิปัญญาคุณะสัมปันโน 

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต, อิติปิ โส ภะคะวา, อะระหัง, สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุคะโต, โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ, ภะคะวาติ, โส อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะ พราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญาสัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ โส ภะคะวา จักขุภูโต ญาณะภูโต ธัมมะภูโตตัสสะทา ปะวัตตา อัสสะชะเนนตาอะมะตัสสะทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะราชา ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณังปะริโยสานะกัลยานัง สาตถัง สะพยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรหมะจะริยัง 

ปะกาเสสิ สาธุ โข ปะนะ ตะถารูปา 

************************************** 

พระคาถาสุนทรีวาณี(หัวใจพระอาการวัตตาสูตร) 

มุนินทะ วะทะนัมพุชะคัพภะ สัมภะวะสุนทะรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง 

 
Back to content | Back to main menu