นมัสการพระพุทธเจ้า ๓ ประเภท คือ ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ - dhamafortune

Newsletter Email Subscription *
English
Go to content

Main menu:

นมัสการพระพุทธเจ้า ๓ ประเภท คือ ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ

สวดมนต์


นมัสการพระพุทธเจ้า ๓ ประเภท คือ ปัญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ ตรงกับจำนวนที่พบในหนังสือภาพสีมาของวัดสุทัศน์เทพวรารามดังนี้
พระพุทธเจ้าประเภทปัญญาธิกะ
สมฺพุทฺเธ อฎฺฐวีสญฺจ                ทฺวาทสญฺจ สหสฺสเก
ปญฺจสตสหสฺสานิ                    นมามิ สิรสา อหํ
เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ              อาทเรน นมามิหํ
นมการานุภาเวน                      หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว
อเนกา อนฺตรายาปิ                   วินสฺสนฺตุ อเสสโตฯ
คำแปล
ขอนอบน้อม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้าขอนอบน้อมพระธรรม และพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง  อันตรายทั้งหลายจงพินาศไปโดยไม่มีส่วนเหลือ

พระพุทธเจ้าประเภทสัทธาธิกะ
สมฺพุทฺเธ ปญฺจปญฺญาสญฺจ                  จตุวีสติสหสฺสเก
ทสสตสหสฺสานิ                                   นมามิ สิรสา อหํ
เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ                          อาทเรน นมามิหํ
นมการานุภาเวน                                  หนฺตฺวส สพฺเพ อุปทฺทเว
อเนกา อนฺตรายาปิ                               วินสฺสนฺตุ อเสสโตฯ
คำแปล
ขอนอบน้อม  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า  ขอนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมขอจงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งปวง อันตรายทั้งหลายจงพินาศไปโดยไม่มีส่วนเหลือ

พระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะ
สมฺพุทฺเธ นวุตฺตรสเต               อฎฺฐจตฺตาฬสสหสฺสเก
วีสติสตสหสฺสานิ                     นมามิ สิรสา อหํ
เตสํ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ              อาทเรน นมามิหํ
นมการานุภาเวน                      หนฺตฺวา สพฺเพ อุปทฺทเว
อเนกา อนฺตรายาปิ                   วินสฺสนฺตุ อเสสโตฯ
คำแปล
ขอนอบน้อม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จำนวน ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า  ขอนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายโดยเคารพ  ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมขอจงขจัดเสียซึ่งอุปทวะทั้งปวงอันตรายทั้งหลายจงพินาศไปโดยไม่มีเหลือ
สรุปว่า ในอดีตกาลอันยาวนานที่ผ่านมา มีพระปัญญาธิกะพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ พระสัทธาธิกะพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ พระวิริยาธิกะพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์

 
Back to content | Back to main menu